Elektronisks ūdens mīkstinātājs

1.   Eiropas Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti

2.   Eiropas Savienības (ES) rīkojums 2000/60/CE norāda, ka pēc iespējasjāsamazina ķīmisko atkaļķošanas metožu pielietošana vai vispār jāatsakās no to lietošanas līdz 2015. gadam

3.   29.04.2003. MK noteikumi Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" ("LV", 81 (2846), 30.05.2003.) stājās spēkā 31.05.2003

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
(MK 03.01.2006. noteikumi Nr.14 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1998.gada 3.novembra Direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti.

Padomes Direktīva 98/83/EK un Eiropas Savienības (ES) rīkojums 2000/60/ par dzeramā ūdens kvalitāti nosaka, ka normatīvi jāpielāgo zinātnes un tehnikas attīstībai. Dzeramā ūdens sagatavošanā un izplatīšanā jāizvairās no veselībai kaitīgu vielu vai materiālu izmantošanas.

Piemērojot šos nosacījumus, dalībvalstīm jāizveido pietiekami elastīgs un pārredzams normatīvais pamats, lai varētu izlabot neatbilstību standartiem.Noteikumi ir jāpārskata, balstoties uz atbilstību būtiskākajiem kvalitātes un veselības kritērijiem, atļaujot dalībvalstīm pievienot citus kritērijus, ja tās tos uzskata par piemērotiem. Eiropas Kopienai jāatbalsta un jāpapildina dalībvalstu attiecīgo kompetento iestāžu rīcība.

Sociāli ekonomisko atšķirību dēļ, vairums lēmumu par kontroli, analīzi un pasākumiem, kas jāveic, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti, jāpieņem vietējā, reģionālā vai valsts līmenī. Atšķirības nedrīkst traucēt ieviest normatīvo pamatu, ko nosaka ES dokumenti.